1 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมด้านกลุ่มสัมพันธ์ และนันทนาการให้กับผู้นำนักศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมด้านกลุ่มสัมพันธ์  และนันทนาการให้กับผู้นำนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 3 ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมกันเพิ่มจำนวนผู้นำนักศึกษาให้มีความพร้อมในการร่วมจัดกิจกรรม และร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น รู้จักเสียสละ พร้อมการเป็นผู้นำในอนาคตต่อไป 
 
Gallery
   
20170501_zfycah_0005 copy.jpg
 
   
20170501_zfycah_0004 copy.jpg
 
   
20170501_zfycah_0003 copy.jpg
 
   
0F1A8153 copy.jpg
 
   
0F1A8152 copy.jpg
 
   
0F1A8151 copy.jpg
 
   
0F1A8150 copy.jpg
 
   
0F1A8149 copy.jpg
 
   
0F1A8148 copy.jpg
 
   
0F1A8146 copy.jpg
 
   
0F1A8145 copy.jpg
 
   
0F1A8143 copy.jpg
 
   
0F1A8142 copy.jpg
 
   
0F1A8140 copy.jpg
 
   
0F1A8138 copy.jpg
 
   
0F1A8137 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 215 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]