16 กรกฎาคม 2560 อบรมภาวะผู้นำนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา
16 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม  เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี  วัตถุประสงค์ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาภาค กศ.พบ.ทั้งสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ  องค์การบริหารนักศึกษา  และสภานักศึกษา ได้เข้าร่วมอบรม  เพื่อเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำ  รู้จักคิด  รู้จักทำ รู้จักแก้ปัญหา  การทำงานเป็นกลุ่ม  โดยทีมสันทนาการ จาก Smoothies Team  และช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ด้านการศึกษา การบรรยายเรื่องเขียนโครงการโดยท่านวิทยากรอาจารย์หัสพรทองแดง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จริงในการทำโครงการเพื่อจัดกิจกรรมที่ต้องการต่อไป
 
Gallery
   
IMG_9999 copy.jpg
 
   
IMG_9997 copy.jpg
 
   
IMG_9995 copy.jpg
 
   
IMG_9994 copy.jpg
 
   
IMG_9993 copy.jpg
 
   
IMG_9992 copy.jpg
 
   
IMG_9991 copy.jpg
 
   
IMG_9990 copy.jpg
 
   
IMG_9989 copy.jpg
 
   
IMG_9988 copy.jpg
 
   
IMG_9987 copy.jpg
 
   
IMG_9986 copy.jpg
 
   
IMG_9985 copy.jpg
 
   
IMG_9984 copy.jpg
 
   
IMG_9983 copy.jpg
 
   
IMG_9980 copy.jpg
 

แสดงทั้งหมด 500 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]