Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
12 มีนาคม 2561 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
12 มีนาคม 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมบรรยายเรื่อง “งานประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรม” โดย ดร.พัฒนพงษ์ จันทร์ควง  ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิคการสร้างเครือข่ายและทีมงาน โดย อาจารย์หัสพร ทองแดง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2561 ทั้งยังมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์แต่ละคณะ และบุคลากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ