Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
บริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

บริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
              สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร   หรือบุคคลชายโดยทั่วไปมีอายุครบ  21 ปีบริบูรณ์
จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแต่ถ้ากำลังศึกษา
อยู่ในสถานศึกษาสถานใดสถานหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร ก็สามารถกระทำได้
แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว  ต้องไป ตรวจเลือกทหารทันที

 กองพัฒนานักศึกษา จะเปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้กับนักศึกษา
         2 รอบ  คือ     - (รอบแรก)          ช่วงเดือน  ก.ค. – ต.ค. ของทุกปี
                          - (รอบสุดท้าย)     ช่วงเดือน  พ.ย. – ธ.ค. ของทุกปี

ให้นักศึกษาติดตามช่วงวันเวลาที่เปิดให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร
ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.pnru.ac.th/
หรือเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std-aff.pnru.ac.th/
เสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย / บอร์ดหน้าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่
บอร์ดงานทหาร กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4
         
หลักฐานเอกสารมีดังนี้

-  แบบคำร้องทั่วไป  (ติดต่อขอรับได้ที่กองพัฒนานักศึกษา)
-  สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน  สด. 9                    จำนวน  3  ฉบับ
-  สำเนาหมายเรียก  สด.35 หรือ ใบรับรองผล สด.43           จำนวน  3  ฉบับ
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน  3  ฉบับ
-  สำเนาทะเบียนบ้าน                                              จำนวน  3  ฉบับ
-  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ สกุล (ถ้ามี)                           จำนวน  3  ฉบับ
-  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา                                   ตัวจริง  1  ฉบับ
                                                           สำเนา จำนวน  2  ฉบับ
- สำเนาใบลงทะเบียนค่าเทอม  (ในเทอมปัจจุบัน)               จำนวน  1  ฉบับ
- สำเนาใบแจ้งผลการเรียน (ในเทอมล่าสุด)                     จำนวน  1  ฉบับ

  (เอกสารทุกฉบับต้องสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อย)
            เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในทันที
            ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว  ต้องไปรับหมายเรียก  (สด.35)  อย่างเคร่งครัด  และต้องไปรายงานขานชื่อแสดงตน
ในวันตรวจคัดเลือกแต่ไม่ต้องรับการตรวจเลือก  หากไม่ไป  ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

            มหาวิทยาลัยจะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารให้กับผู้มาแสดงความจำนง  เพื่อขอผ่อนผันเท่านั้น
สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องไปตรวจเลือกเป็นทหารประจำการ จะต้องรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
เข้าประจำการในวันเวลาที่กองเรียกทันที  จะอ้างสิทธิกำลังศึกษาอยู่ไม่ได้  เมื่อปลดจากทหารประจำการแล้วจึงกลับมาศึกษาต่อตามปกติ
 
ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกตามกำหนด
1.  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 300  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  ชายไทยทุกคนมีหน้าที่เข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร  และจะต้องไปแสดงตนใน
     วันตรวจเลือกฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่
 
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://std-aff.pnru.ac.th/
บอร์ดงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ ชั้น 4
ติดต่อด้วยตนเองที่  สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ ชั้น 4 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด
งานวิชาทหาร  เบอร์โทรศัพท์  02-544-8433
 
นักศึกษาจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
ได้จากข้อมูลในเบื้องต้นที่กล่าวมาในข้างต้น


ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

เปิดให้นักศึกษาดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(ประมาณเดือน ก.ค. – ต.ค. (รอบแรก) และประมาณเดือน ธ.ค. (รอบสุดท้าย) ของทุกปีการศึกษา)
นักศึกษาจะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทุกปีการศึกษา
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือความรู้ไม่เกินปริญญาโท ทั้งนี้ ต้องอายุไม่เกิน 26 ปี
 
ขอคำร้องทั่วไป
(ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ความเห็นของคณะ และแนบหลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
 
จัดพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อและหลักฐานกับสัสดีจังหวัด
ที่นักศึกษามีชื่อตามหมายเรียก (สด. 35)
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
(ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปีการศึกษา)
สามารถดูได้จากบอร์ดที่คณะทั้ง 5 คณะ, บอร์ดบริเวณหน้าห้องกองพัฒนานักศึกษา, เสียงตามสายจากประชาสัมพันธ์,
บอร์ดศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาเรียนอยู่ และเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th/
 
รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกปี
จนกว่าจะจบการศึกษา
(ตามหมายเรียก สด. 35 ที่ระบุไว้)
(ประเมาณเดือน เม.ย.ของทุกปี)