Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
ทุนการศึกษา

บริการด้านทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษาและการหารายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1) ทุนการศึกษาประจำปี
เป็นทุนที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรทุนตามเจตนารมย์ของผู้ให้ทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารขอรับทุนการศึกษา
จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th/ หรือกองพัฒนานักศึกษา http://std-aff.pnru.ac.th/  หรือติดต่อที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัดอยู่
 
2) ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์  สร้างชื่อเสียง มีความเสียสละ ให้แก่มหาวิทยาลัย
(การยกเว้นจะพิจารณาให้แต่ละภาคการศึกษา)  ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบสมัคร
ได้ที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ ชั้น 4 โทรศัพท์  02-544-8441
ตามระยะเวลาที่กำหนด
           
3) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

http://studentloan.pnru.ac.th/