Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กำหนดการ งาน “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานตำนานล้ำค่า พัฒนามรดกไทย” ประจำปี ๒๕๖๒

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.พบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รุ่นที่ 38 - 49 ประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

****************************
ส่งใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
2. ห้ององค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.พบ. ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
3. อีเมล์ puttipong.s840@pnru.ac.th

****************************
ใบสมัคร
https://drive.google.com/…/15kvUMYnbE7HJFx91ZZzvPK0Ak…/view…

****************************
ระเบียบการ
https://drive.google.com/…/1Rc5nC260VGdAe55kXRvpB_v4E…/view…

****************************