Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม
 2. คลิกอ่านละเอียด!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกชมรม (Online) วันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563
 3. เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563 (Online) ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน พ.ศ. 2563

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 2. เลือก Banner เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563 หรือช่องข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าสู่การเลือกชมรม
 3. คลิกที่ชื่อชมรมที่สนใจเพื่อเข้าสู่ Google form สำหรับกรอกข้อมูล
 4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณียืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
      หมายเหตุ
 • การเลือกชมรมเป็นกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • นักศึกษาต้องเลือกชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม และเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม/ปีการศึกษา
 • สามารถเลือกชมวีดิทัศน์แนะนำชมรมได้ทาง Youtube Channel : SAO.PNRU Channel
 • ตัดสินใจเลือกชมรมที่สนใจอย่างถี่ถ้วน หากดำเนินการกรอกข้อมูลกับชมรมใดแล้วไม่สามารถย้ายชมรมได้
 • จำกัดจำนวนรับสมัครนักศึกษาเข้าชมรมได้เพียง 200-250 คน/ชมรม เท่านั้น
 • สามารถเลือกชมรมที่สนใจได้ ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน พ.ศ. 2563 (ปิดระบบเลือกชมรมเวลา 18.00 น.)
 • ติดตามประกาศอื่น ๆ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเลือกชมรมและกิจกรรมชมรมได้ทาง
 • เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาหรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 4.ชมรมประจำปี 2563 ทั้งหมด 15 ชมรม มีรายชื่อดังนี้
     (*** นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเลือกชมรมได้ 1 - 3 ชมรม เท่านั้น ***)

 
กรอกใบสมัคร 1. ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 2. ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วีดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 3. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  วีดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 4. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 5. ชมรมสมาธิคือชีวิต  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 6. ชมรมไทยทำนำไทยวิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 7. ชมรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบสานงานพระราชดำริ  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 8. ชมรมถ่ายภาพ  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 9. ชมรมสันทนาการ  วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 10. ชมรมพระนครพร้อมพัฒฯ วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 11. ชมรมปาฐกถาและการโต้วาที วิดีทัศน์แนะนำชมรม
กรอกใบสมัคร 12. ชมรม PSYCHO CLUB  วิดีทัศน์แนะนำชมรม               
กรอกใบสมัคร 13. ชมรม LIVING CACTUS   รอติดตามชมวิดีทัศน์เร็วๆ นี้
กรอกใบสมัคร 14. ชมรม AI GENIUS CLUB   รอติดตามชมวิดีทัศน์เร็วๆ นี้
กรอกใบสมัคร 15. ชมรมรักษ์อาสา  วิดีทัศน์แนะนำชมรม