Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

1. ขั้นตอน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564
2. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564  (update 25/2/64)
3. หนังสือราชการ และบัญชีรายชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แยกเป็นจังหวัดตามหมายเรียก สด.35 ของนักศึกษา)
   ในวันรายงานตัว ให้นักศึกษาต้องนำหลักฐานตัวจริงพกไปดังต่อไปนี้
                 3.1  ใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน สด. 9
                 3.2  หมายเรียก สด.35 หรือ ใบรับรองผล สด.43
                 3.3  ทะเบียนบ้าน                        
                 3.4  บัตรประจำตัวประชาชน
                 3.5  ปริ้นหลักฐานที่นักศึกษาทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (ตามจังหวัดใน หมายเรียก สด.35)
                       - ปริ้นหนังสือราชการ 1 ฉบับ (ขนาด A4)
                       - ปริ้นบัญชีรายชื่อ (เฉพาะหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา) 1 แผ่น (ขนาด A4)
                                   เพื่อเป็นหลักฐาน และให้นักศึกษาพกไปในวันรายงานตัว (ตามหมายเรียก สด.35) 
                          โดยที่นักศึกษาไม่ต้องไปยื่นอีก เพราะเอกสารหลักฐานตัวจริงทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้ส่งให้กับสัสดีจังหวัด
                          ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
                                   - สำหรับบางจังหวัด สัสดีจะ “มี” หนังสือตอบรับกลับมาให้มหาวิทยาลัย
                                     ให้นักศึกษาปริ้น 1 ฉบับ (ขนาด A4) และพกไปในวันรายงานตัว เช่นเดียวกัน
                                   - สำหรับบางจังหวัด สัสดีจะ “ไม่มี” หนังสือตอบรับกลับมาให้มหาวิทยาลัย
                                     ให้นักศึกษาพกหนังสือราชการ และบัญชีรายชื่อ ไปในวันรายงานตัวแทน

หนังสือราชการ และบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

- จังหวัดกระบี่
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม 25/1/64)
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม 29/1/64)
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม 22/2/64)               
- จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดกาฬสินธุ์              หนังสือตอบรับจังหวัดกาฬสินธุ์
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดชัยภูมิ
- จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม 15/1/64)
- จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม 21/2/64)
- จังหวัดชุมพร                    หนังสือตอบรับจังหวัดชุมพร
- จังหวัดเชียงใหม่               หนังสือตอบรับจังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดตราด
- จังหวัดนครนายก               หนังสือตอบรับจังหวัดนครนายก
- จังหวัดนครปฐม                หนังสือตอบรับจังหวัดนครปฐม
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม 25/1/64)
- จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม 17/2/64)
- จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม 25/2/64)
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดนครสวรรค์              หนังสือตอบรับจังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดปทุมธานี
- จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 29/1/64)
- จังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 16/2/64)
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวดปราจีนบุรี               หนังสือตอบรับจังหวัดปราจีนบุรี
- จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม)
- จังหวัดพัทลุง
- จังหวัดพิจิตร                    หนังสือตอบรับจังหวัดพิจิตร
- จังหวัดพิษณุโลก              หนังสือตอบรับจังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดยโสธร
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดระนอง                   หนังสือตอบรับจังหวัดระนอง
- จังหวัดลพบุรี
- จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม) 11/2/64
- จังหวัดลำปาง
- จังหวัดลำพูน                   หนังสือตอบรับจังหวัดลำพูน
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดสกลนคร
- จังหวัดสิงห์บุรี (เพิ่มเติม 8/2/64)          หนังสือตอบรับจังหวัดสิงห์บุรี
- จังหวัดสมุทรปราการ
- จังหวัดสุพรรณบุรี
- จังหวัดสุราษฏร์ธานี           หนังสือตอบรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม) 11/2/64
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม) 22/2/64
- จังหวัดหนองคาย                  หนังสือตอบรับจังหวัดหนองคาย
- จังหวัดอุตรดิตถ์                    หนังสือตอบรับจังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดอุทัยธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ : - นักศึกษาที่ลงชื่อส่งล่าช้าไว้ หรือพึ่งส่งเอกสาร ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อหลังจากส่งเอกสาร-หลักฐาน
           และดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
             
- ** สำหรับหนังสือตอบรับจากสัสดีจังหวัด อาจมีบางจังหวัดไม่ได้ตอบกลับให้กลับกับทางมหาวิทยาลัย **
นักศึกษาไม่ต้องตกใจนะคะ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นที่ได้แจ้งไปแล้ว และพกไปในวันรายงานตัวตามหมายเรียก สด.35
โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารอีกนะคะ เอกสารหลักฐานตัวจริงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยส่งให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
(แค่พกไปเป็นหลักฐานในวันรายงานตัวเท่านั้นพอค่ะ)