Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักศึกษาที่สนใจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง ให้นักศึกษาใหม่ภาคปกติเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม
สำหรับนักศึกษาช่องทาง Online และ Onsite


online กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม
สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักศึกษาที่สนใจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Meeting


onsite กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม
สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักศึกษาที่สนใจ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ


แบบฟอร์มนักศึกษายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
“กิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1-5
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แบบ Online


รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าอบรม
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรสังคม แบบ Onsite
รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5