Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นโค้ชเกี่ยวกับวิศวกรสังคม สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร รุ่น 1, 5 (อบรมวันจันทร์ และวันศุกร์)