Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
บริการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
11 กุมภาพันธ์ 2561

บริการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา
            นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ตั้งแต่รหัสนักศึกษา 58 เป็นต้นไป
จะได้รับการประกันอุบัติเหตุทุกคน  โดยกรมธรรม์จะมีระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศ
จนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
            เมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ให้ไปพบแพทย์แผนปัจจุบัน  เช่น  โรงพยาบาล คลินิก (ทั้งของรัฐและเอกชน)
ซึ่งนักศึกษาจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง และเก็บใบเสร็จรับเงิน
พร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มาติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4
ในวันและเวลาราชการ
 
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อหน่วยบริการประกันอุบัติเหตุ
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์  02-544-8433