Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งเสริมใส่ใจวินัยจราจร และรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อก รุ่น 2
Back
05 กุมภาพันธ์ 2561


1 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมรณรงค์ในโครงการส่งเสริมใส่ใจวินัยจราจร และรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อก (รุ่นที่ 2) ณ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ตะหนักถึงประโยชน์ และอุบัติภัย และเป็นการสร้างการมีวินัย จากการสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอยภัยในชีวิตของตนเอง