Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
28 มีนาคม 2565 โครงการ " โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 " ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี