Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 (ชาย-หญิง) ประจำปี 2564

การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปี 2564

ประกาศ..การปรับเปลี่ยนการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมส่งหลักฐาน ประจำปี 2564 (ส่งทางไปรษณีย์)
update 27/7/2564

1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.1)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)
4.ใบรับรองแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)
5.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
6.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปี 2564
(เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น) สถานศึกษาเดิม มรภ.พระนคร


ประกาศ..การปรับเปลี่ยนการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมส่งหลักฐาน ประจำปี 2564 (ส่งทางไปรษณีย์)
update 27/7/2564

1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.2)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 2-5 (เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น) สถานศึกษาเดิม มรภ.พระนคร
4.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
5.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)
6.ขั้นตอนการรายงานตัว เมื่อนักศึกษาวิชาทหารส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว


การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปี 2564
(โอนย้าย ซ้ำชั้น) โอนย้ายสถานศึกษาใหม่ (มาจากที่อื่น)


ประกาศ..การปรับเปลี่ยนการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมส่งหลักฐาน ประจำปี 2564 (ส่งทางไปรษณีย์)
update 27/7/2564

1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.2)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 2-5 (โอนย้าย ซ้ำชั้น) โอนย้ายสถานศึกษาใหม่ (มาจากที่อื่น)
4.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
5.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)
6.ขั้นตอนการรายงานตัว เมื่อนักศึกษาวิชาทหารส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว