Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 (ชาย-หญิง) ประจำปี 2564

การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปี 2564
1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.1)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)
4.ใบรับรองแพทย์ ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)
5.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
6.ตารางกำหนดการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมหลักฐาน ประจำปี 2564
7.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)
8.ขั้นตอนการรายงานตัว เมื่อนักศึกษาวิชาทหารส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
9.การชำระเงินค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร


การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปี 2564
(เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น) สถานศึกษาเดิม มรภ.พระนคร

1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.2)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 2-5 (เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น) สถานศึกษาเดิม มรภ.พระนคร
4.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
5.ตารางกำหนดการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมหลักฐาน ประจำปี 2564
6.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)
7.ขั้นตอนการรายงานตัว เมื่อนักศึกษาวิชาทหารส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
8.การชำระเงินค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร


การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย/หญิง) ชั้นปีที่ 2 - 5 ประจำปี 2564
(โอนย้าย ซ้ำชั้น) โอนย้ายสถานศึกษาใหม่ (มาจากที่อื่น)  

1.ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564 (ห้วง 2)
2.แบบสอบถามความต้องการเรียน และใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564 (แบบ รด.2)
3.หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย-หญิง) ชั้นปีที่ 2-5 (โอนย้าย ซ้ำชั้น) โอนย้ายสถานศึกษาใหม่ (มาจากที่อื่น)
4.กำหนดการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ห้วง 2
5.ตารางกำหนดการส่งใบสมัครเรียนวิชาทหาร พร้อมหลักฐาน ประจำปี 2564
6.กำหนดการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ( ห้วงที่ 2)
7.ขั้นตอนการรายงานตัว เมื่อนักศึกษาวิชาทหารส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
8.การชำระเงินค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร


การลงชื่อในระบบ
สำหรับนักศึกษาวิชาทหารที่เว้นปีเรียน รด.มา 1 - 2 ปี
"รอรับสิทธิ์" ประจำปี 2564