Student Development Division Student Development Division
กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
TH | EN
หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
11 กุมภาพันธ์ 2561

บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
     1. การเรียนวิชาทหาร จะเปิดรับสมัครให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 5
        โดยติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ  ชั้น 4
     2. การยกเว้นการเกณฑ์ทหารจะให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำหนังสือขอยกเว้น
        การเกณฑ์ทหารให้ในขณะที่เรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 , 3
     3. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแก่นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
        (เมื่ออายุถึงเกณฑ์การเรียกตัวเข้ารับราชการทหารขณะกำลังศึกษาอยู่จนกว่าจะจบการศึกษา)
     4. การผ่อนผันการระดมพลเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการเป็นทหาร มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้แก่นักศึกษาที่ผ่าน
        การเรียนวิชาทหาร  ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว และปลดเป็นทหารกองหนุน แต่ถูกเรียกตัวเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการเป็นทหาร
        หากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะจัดการผ่อนผันให้กับกระทรวงกลาโหม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้
ลักษณะคุณสมบัติ

1.  เป็นชายมีสัญชาติไทย
2.  อายุตั้งแต่ 15  ปี จนถึง 22  ปีบริบูรณ์
3.  ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
4. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ทำการฝึกสอนวิชาทหารในปีแรกของการศึกษา
5.  มีผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  (นศท.)
จะสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกหัดกำลังสำรองและมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ที่มีแผนการศึกษาวิชาทหารลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการสมัครได้

สิทธิและการขอรับสิทธิต่างๆ
1.  ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกอบรมทหารอยู่  จะได้รับการยกเว้นการเรียกตัวมาตรวจเลือก   
     เข้าเป็นทหารกองประจำการในยามปกติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.  หากสำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับสิทธิดังนี้
     ก. สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1ปี 6 เดือน
         ถ้าร้องขอเข้ารับราชการกองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง 1 ปี
     ข. สำเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการกองประจำการ 1ปี แต่ถ้าร้องขอเข้ารับราชการ
         กองประจำการจะได้รับสิทธิรับราชการเพียง  6 เดือน
     ค. สำเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
        โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ 

สิทธิการแต่งตั้งยศทหาร
1.  สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 2 เมื่อสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับยศเป็นสิบตรี
2.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจำการ และปลดเป็นกองหนุนแล้ว
    จะได้รับยศเป็นสิบโท
3.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 4 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก
4.  ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 5 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี

การรับสมัครเรียนวิชาทหาร (นศท.)
หลักฐานการสมัคร

1.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยถูกต้อง  (รด.2)  ขอรับได้ที่กองพัฒนา
      นักศึกษา  หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
1.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4  ซ.ม. (ขนาด 1 นิ้ว)  หน้าตรง  แต่งเครื่องแบบ นศท.
     หรือ ชุดนักศึกษา
1.3 ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร  นศท. ท่านใดยังไม่มี  “ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร”
      ให้ติดต่อขอรับใบรับรองการฝึกวิชาทหารได้ที่
      - ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนดินแดน  ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง
       (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ  รด.  ในเขต กทม. )  หรือ
      - หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  สวนเจ้าเชตุ  สนามหลวง
       (สำหรับนักศึกษาที่เรียนจบ  รด. มาจากต่างจังหวัด)
1.4   สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน 1 ฉบับ
1.5   สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
1.6   สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  1  ฉบับ

2.   กรอกข้อมูล  พร้อมหลักฐานดังกล่าว ส่งที่งานวิชาทหาร  กองพัฒนานักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด
3.   ต้องไปรายงานตัว ตามกำหนดการที่ทางศูนย์การกำลังสำรองจะเป็นผู้กำหนดให้งานวิชาทหาร  กองพัฒนานักศึกษา
      จะเป็นผู้แจ้งนักศึกษา  ผ่านข้อมูลทาง

3.1   ให้นักศึกษาวิชาทหารดูจากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา  http://std-aff.pnru.ac.th/
3.2.  บอร์ดงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการ ชั้น 4
3.3   ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา  ณ อาคารฝึกประสบการณ์
       เชิงบูรณาการ ชั้น 4 หรือติดต่อโทรสอบถามรายละเอียด งานวิชาทหาร  02-544-8433

ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

เปิดรับสมัครเรียนวิชาทหาร (รด.)
(ประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย. ของทุกปีการศึกษา)
 
เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ก.ค. ของทุกปีการศึกษา)
 
นักศึกษารายงานตัว
(ประมาณเดือน ส.ค. ของทุกปีการศึกษา)
 
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
(ประมาณเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปีการศึกษา)
 
การแต่งตั้งยศ (ว่าที่ ร.ต.)
(ประมาณเดือน เม.ย. – พ.ค. ของทุกปีการศึกษา)
แต่งตั้งยศที่แผนกเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (สวนเจ้าเชตุ)
 
ปฐมนิเทศ เรียนตามตารางภาคทฤษฎี และสอบภาคทฤษฎี
(ประมาณเดือน ส.ค. – ธ.ค. ของทุกปีการศึกษา)
 
การขอยกเว้นการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(ช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ยังไม่จบชั้นปีที่ 3
 
การนำปลดประจำการ
(ช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ของทุกปีการศึกษา)
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ชั้นปีที่ 3 (ชาย)
จะต้องนำปลดประจำการ